fbpx
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij Landingvideos.be gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN
Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief btw. Landingvideos.be is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product.
Het bedrag van de factuur is te betalen 20 dagen na de aflevering van het finaal product erkenbaar door naam “finaal” in de beschrijving van de file en in de algemene communicatie. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €200. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

ARTIKEL 4 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID
De totale aansprakelijkheid van Landingvideos.be wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers of andere derden de uitvoering van onze verbintenissen op.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever bestellingen voor levering van de dienst annuleert zal 75% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN
Alle rechten op audiovisuele producties van medewerkers van Landingvideos.be blijven eigendom van Landingvideos.be tot alle facturen betaald zijn. Landingvideos.be beschikt over het recht om de werken te gebruiken voor demo en promotiedoeleinden.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN
Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van het finaal product erkenbaar door naam “finaal” in de beschrijving van de file en in de algemene communicatie. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Gent. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Landingvideos.be. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.